KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Kế hoạch số 679/KH-PGDĐT ngày 11/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022;

Căn cứ điều kiện thực tế tại trường,

Trường Tiểu học Tân Phước Khánh A xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công bằng khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần duy trì nâng cao chất lượng PCGD bậc tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường nói riêng, địa phương nói chung.

- Đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh, tránh tình trạng quá tải.

- Tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh/lớp, học sinh trái tuyến.

B. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới: 605 hs; Lưu ban: 73 hs; TC: 678 hs.

Đối tượng: Học sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn (6 tháng lên) tại địa bàn phường Tân Phước Khánh.

1.2. Địa bàn tuyển sinh (Khu phố:Bình Hòa 1, Bình Hòa 2, Khánh Hòa, Khánh Thạnh, Khánh Lợi, Khánh Hội, Khánh Long) Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng: Học sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn (6 tháng trở lên) tại địa bàn phường Tân Phước Khánh.

2.2. Độ tuyển tuyển sinh

           * Trẻ sinh ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.

          * Trẻ em khuyết tật, dân tộc thiểu số, trẻ ở nước ngoài về có thể từ 7-9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi.

3. Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng kí ghi danh vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photo sổ hộ khẩu và giấy tạm trú (nếu đối tượng là tạm trú) không cần chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu;

4. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo chỉ tiêu, tuyến tuyển sinh được Phòng Giáo dục và Đạo tạo thị xã Tân Uyên giao.

Kết hợp tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp.

5. Thời gian tuyển sinh

-  Đăng kí trực tuyến: dự kiến Từ ngày 12/7/2021 đến 14/7/2021(TPK đang bị phong tỏa)

- Thu hồ sơ (đối tượng đã đăng kí trực tuyến thành công): Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021.

- Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 19/7/2021 đến 31/7/2021

- Tuyển bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu): Từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 03/8/2021.

6. Công tác phòng chống dịch

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thị xã Tân Uyên, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ thị của Trung ương, Tỉnh, Thị xã (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể,…) để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thành lập ban chỉ đạo tuyển sinh lớp 1 của nhà trư­ờng (Có quyết định của hiệu tr­ưởng).

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban tuyển sinh:

- Ông Phan Văn Trường - Hiệu trưởng - Tr­ưởng ban - Phụ trách chung: Báo cáo với địa phư­ơng và HĐGD phường Tân Phước Khánh về kế hoạch tuyển sinh. Thông báo cho PHHS và nhân dân phường đư­ợc biết về yêu cầu kế hoạch tuyển sinh. Tổ chức thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh tới toàn thể CBGVNV nhà trường.

- Bà Bùi Thị Bích Liên - Phó Hiệu trưởng - Phó ban: Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ tuyển sinh, phân lớp theo địa bàn dân cư, vào sổ đăng bộ.

- Ông Trương Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng - Phó ban: Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

- Bà Vương Ngọc Trinh - Tổ tr­ưởng chuyên môn khối 1- Uỷ viên: Tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ.

- Ông Huỳnh Văn Út – Tổ trưởng tổ Văn Phòng - Uỷ viên: Chuẩn bị văn phòng, phòng làm việc của ban tuyển sinh, hư­ớng dẫn PHHS vào làm hồ sơ dự tuyển.

- Các ông bà thành viên thực hiện các nhiệm vụ được phân công cụ thể tại biên bản họp Ban Tuyển sinh.

          - Các ông (bà) CBGV, NV trong nhà trư­ờng có trách nhiệm thông báo tuyên truyền tới học sinh và nhân dân về công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Từ ngày 28/6/2021: Nộp Kế hoạch tuyển sinh về Phòng giáo dục

- Từ ngày 27/7/2021: Nộp Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh, đề xuất tuyển bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh (nếu còn).

- Trước ngày 27/8/2021: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của trường tiểu học Tân Phước Khánh A.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TX Tân Uyên;

- UBND Phường TPK;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Phan Văn Trường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN