QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 Năm học 2021 - 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

Năm học 2021 - 2022

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH TÂN PHƯỚC KHÁNH A

 

     Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT – BDGĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học;

    Căn cứ công văn số 669/PGDĐT-HCTH, ngày 08/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên về việc triển khai thực hiện giải pháp vnedu-Enrollment trong công tác tuyển sinh đầu cấp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp;

    Căn cứ Kế hoạch số 679/KH-PGDĐT, ngày 11/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên về kế hoạch tuyểnt sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022;

    Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 của trường tiểu học Tân Phước Khánh A để tập huấn triển khai thực hiện giải pháp vnedu-Enrollment gồm các ông, bà có tên dưới đây:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong tổ kiểm tra

1

Phan Văn Trường

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Huỳnh Văn Út

Thư viện-PT Phổ cập

Phó ban thường trực

3

Bùi Thị Bích Liên

P. Hiệu trưởng

Phó ban

4

Trương Văn Tiến

P. Hiệu trưởng

Phó ban

5

Nguyễn Huỳnh Vinh

Giáo viên Thiết bị-TTdữ liệu

Thành viên

6

Vương Ngọc Trinh

Tổ trưởng lớp 1

Thành viên

7

Lê Thị Thùy Trang

Tổ phó lớp 1

Thành viên

8

Nguyễn Thị Phượng Hằng

Giáo viên lớp 1

Thành viên

9

Bồ Thị Nương

Tổ phó lớp 1

Thành viên

10

Nguyễn Thị Hồ Như

Giáo viên lớp 1

Thành viên

11

Vương Tường Vân

Giáo viên lớp 1

Thành viên

12

Đoàn Thị Kim Trang

Kế toán

Thành viên

13

Võ Thị Thùy Trang

Giáo viên Mỹ thuật-Thủ quỹ

Thành viên

14

Võ Hồng Quyên

Văn thư

Thư ký

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 của trường tiểu học Tân Phước Khánh A làm việc từ ngày 19/7/2021 đến khi kết thúc công tác tuyển sinh theo sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh lớp 1 của Hiệu trưởng.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  • PGD & ĐT TX Tân Uyên ;
  • UBND phường Tân Phước Khánh;
  • Các thành viên trong BCĐ
  • Lưu: VT, HT.                                                                                    Phan Văn Trường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN