PHÒNG GDĐT TX TÂN UYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC KHÁNH A
0274 3659 652 – 0274 3825 790
TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG